++ Hovedside

++ Aktiviteter

++ Bilder

++ Kontakt

++ Dnkk

++ Bergen

++ Trondheim

++ Ålesund

++ Arkiv

++ Blogg

++ facebook

 

Kirkeåret:

Adventus Domini – Herrens komme

Velsignet være han som kommer i Herrens navn!

Kirkeåret ble nettopp avsluttet med Kristi kongefest. Teksten dette år var Jesus for Pilatus: Er du konge? Her der det kongen for et rike som ikke er av denne verden som trer frem – ydmyket for vår og hele verdens skyld. Men han er konge!

Adventstiden starter med same motiv - Kristi inntog i Jerusalem- og det på en konges vis, ridende. Men han er fremdeles den ydmyke. Han følges ikke av soldater og hird, men av kvinner, menn og barn som roper Hosianna!

Adventstiden samler i seg motiver fra Kristi tre kommer. Det minst viktige er forberedelsen til den forestående kristmesse, hvor vi feirer hans første komme.

Det andre komme er det som stadig skjer i evangeliet og sakramentet. Som de som fulgte hans inntog i Jerusalem synger også vi i hver messe Hosianna! – gi frelse – Velsignet han som kommer i Herrens navn. Kirken lever ikke av minnet om hans komme, men av hans stadige komme i evangeliet og brød og vin: Å vel det hjerte, sjel og sinn hvor denne konge drager inn.

Men fremfor alt er adventstiden en botstid i påvente av Kristi gjenkomst i herlighet. Den liturgiske fargen er mest blå, som er en botsfarge som lilla, men ikke like sterk. Vi feirer messe hver søndag, og har også to kveldmesser på onsdager, se annet sted på hjemmesiden.

Fr Lauritz Elias

 

 

 

Den nordisk-katolske kirke

Messefeiringen

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens virksomhet og liv. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Aktiviteter

Prostebesøk 18. november

Som alltid er det meget hyggelig å få besøk av fr. Asle Ambrosius. Denne gangen ble det bare på søndagen da det lørdagen var et kleresimøte for Viken prosti. Vi kjenner at fr. Asle har omsorg for vår menighet, og har stor interesse av menigheten som helhet og oss tjenestegjørende.

Vi tjenestegjørende blir inspirert av prostens besøk. Han har med sin lange erfaring som prest mye å tilføre oss. I søndagens messe holdt prosten dagens preken og delte ut sakramentet sammen med diakonen. Han holdt sin gode preken ut i fra Luk. 17; 20-30. Les prekenen som her gjengis i sin helhet.

Fr. Tore Andreas

Bispevisitas i St. Mikael og alle de helliges kirke 29.-30.9.2018

På Mikkelsmess, innledet biskop Roald Nikolai bispevisitasen med foredraget ”Nåden og Nådegavene” Han tok utgangspunkt i Paulus brev til korinterne, galaterne og romerne. Det kristne liv er en pilegrimsvandring hvor vi er kalt til å følge etter Jesus og hvor han styrker oss med nadverdens sakrament. Kirken er Kristi legeme, og har fått bindende retningslinjer fra apostlenes lære som skal overholdes alltid og overalt.

"Det kristne fellesskapet bygges av nådegavene. Nådegaver skal brukes til å befeste menigheten mens vi venter på Jesu komme. Innsettelse til særlige tjenester, for eksempel hyrdetjeneste, skjer ved håndspåleggelse, dvs. ordinasjon. Denne håndspåleggelse utruster den som innsettes med en nådegave i samsvar med den nye tjenestesituasjon. Det er forskjell på nådegaver, men alle er uttrykk for kjærligheten som knytter oss sammen."

(Biskop og sogneprest)

Etter biskopens foredrag og samtale fremførte Håkon Andersen vakker orgelmusikk av Johann Pachelbel, J.S.Bach og Dietrich Buxtehude. Dagen ble avsluttet med vesper for Mikkelmess.

Søndag 30.9. feiret menigheten Mikkelsmess. Biskop Roald Nikolai holdt preken over Matt. Kap. 18, v 1-10. Han pekte bl.a. på englene som henholdsvis gode og onde åndskrefter, og han la vekt på løftet i Johannes Åpenbaring om at vi ikke skal frykte onde åndsmakter, og formaningen om å frykte Gud.

Under messen ble Håkon Andersen krismert og tatt opp som medlem i kirken. Vi gleder oss over å ha fått en ny bror inn i fellesskapet. Guttorm Ihlebæk hadde komponert ny gradualsalme for dagen, ”Smak og se at Herren er god”.

Etter messen feiret vi behørig menighetens patronsdag, bispevisitasen og opptaket av nytt medlem. Biskop Roald og fru Kirsten overrakte generøst menigheten et ikon av St. Tarald (bildet).

Diakon Erik Matias

Messe i Verne klosterruin

Søndag 19. august hadde St. Mikael menighet i Fredrikstad og St. Johannes Døperen menighet i Oslo satt Gud og hverandre stevne i Rygge.
På samme måte som sist vi hadde messe her opprant dagen – for å si det med sogneprest Tore Andreas – med et velsignet vær. Folk fra mange steder i Østfold og Oslo var samlet i skyggen av de høye trær. Trærnes beboere sang med!

Subdiakon Anders B Hjortaas hadde medbragt og rigget til alter og alt som trengtes for tjenesten på uklanderlig vis. Folk hadde medbragt mat og stoler. Konservator Mona Beate Buckholm Vattekar ga en utmerket innføring i stedets kirkelige og politiske historie. Stedet er en viktig del av norsk historie!

Vi håper vi kan komme tilbake om ikke for mange år. Det hviler en Ånd over stedet, som Buckholm Vattekar så riktig påpekte.

 
 

 

Siste oppdatering: 29-Nov-2018

Messer framover i St. Mikael

Høymessene begynner kl. 11.00

Messeliste 2018.

04.11. 24. søndag etter Pinse.
Mika. 3; 9-4; 4. 1. Pet. 4; 12-19.
23; 37-24;2.

11.11. 25.søndag etter Pinse.
Jes. 51; 4-8. 2. Tim. 3; 1-5.
Matt. 24; 3-14.

18.11. 26. søndag etter Pinse.
Mal. 4; 1-3. 2. Tess. 2; 1-12.
Matt. 24; 15-28.

25.11. Kristi Kongefest.
Dan. 7; 9-14. Kol. 1; 12-20.
Joh. 18; 33-37.

02.12. 1. søndag i Advent.
Jer. 23; 5-8. Rom. 13; 11-14.
Matt; 21; 1-13.

05.12. Hverdagsmesse kveld.
Åpenb. 5; 6-14. Luk. 4; 11-22a.

09.12. 2. søndag i Advent.
Mal. 4, 1-6. Rom. 15; 4-13.
Luk. 21; 25-33.

16.12. 3. søndag i Advent.
Jes. 35; 3-10. 1. Kor. 4; 1-5.
Matt. 11; 2-11.

19.12. Hverdagsmesse kveld.
Rom. 15; 4-9. Luk. 3; 1-9.

23.12. 4. søndag i Advent.
Jes. 7; 10-14. Rom. 1; 1-7.
Luk. 1; 39-56.

25.12. Juledag.
Jes. 11; 1-9. Hebr. 1; 1-12.
Joh. 1, 1-14.

_________________________________

.......Julen i kirken

.......Se kirkens messevideo

Tidligere aktiviteter

Besøket fra Stefanusalliansen
Søndag 22 april.

(Foto: Stefanusalliansen)

Dette ble en fin og interessant opplevelse. Marianne Haugerud fortalte og viste bilder fra dette fantastiske arbeidet som drives i Egypt under ledelse av biskop Thomas. Under meget vanskelige forhold drives en stor virksomhet til støtte og hjelp for Egypts kristne. Blant annet driver de Anastasia som er en stor yrkesskole med internat for koptisk ungdom. Her gis det praktisk yrkesopplæring, undervisning kristen tro, koptisk språk og menneskerettigheter.

St. Mikael menighet har gjennom flere år støttet dette arbeidet økonomisk. P.t. bidrar vi med kr. 17000,- pr. år. Størsteparten av dette beløpet kommer fra takkofferet første søndag i hver måned.

Besøket fra Stefanusalliansen inspirer til fortsatt og gjerne økende innsats fra vår side. Marianne Haugerud oppfordret oss først og fremst til å be for dette viktige arbeidet i Egypt. Denne oppfordringen støttes på det sterkeste og sendes herved videre. Det er mulighet for at vi til høsten, igjen kan få besøk fra Stefanusalliansen, og i så tilfelle vil da Marianne ha med en koptisk nonne.

Fra Stefanusalliansen hadde Marianne med gaver til St. Mikael menighet. En vakker bok om biskop Thomas og hans arbeide, og en koptisk ikon som er malt av en elev ved Anastasia.

Fr. Tore Andreas

Søndag 15.april. Prostebesøk

Prosten hadde sitt halvårlige besøk I menigheten helgen 14 og 15. april.
Lørdag hadde han samtale med menighetens faste tjenere, og søndag prekte han ved høymessen og hilste menigheten under lunsjen.
Han hilste også fra biskopen, og fikk hilsen med seg tilbake.

Menigheten er svært takknemlig for prostens oppfølging av menigheten.
I sin preken på ”hyrdesøndagen” minte han om at budskap om Jesus som den gode hyrde ikke er en sentimental fortelling, men en dramatisk påminning om at vi trenger røkt, og at vi alle ligger han på hjertet. - Troende er presset fra mange kanter verden om. Også i vårt land er det press mot klassisk kristentro. Jesus har gitt sitt liv for oss, og er gått i forveien for oss. Da er det viktig at vi følger ham og legger oss inn under hans milde, men sterke herrevelde, slik at han kan føre oss til det evig livs mål, avslutte Dingstad.

Februar 2018

Biskop Roald Nikolai i kirken lørdag 24.februar:

Kristent nærvær i samfunnslivet

Det var meget interessant å høre hans belysning av samfunnet/staten i gjennom historien. Hvordan staten kunne være til støtte og gi frihet til det enkelte individ, eller til det stikk motsatte. Retten til å få utøve sin tro er av den største betydning for det enkelte menneske. Det kristne nærvær har vært det bærende element i vår kultur i hundrevis av år; helt fra kristendommen begynte å få fotfeste i vår del av verden. Dessverre opplever vi mere og mere en stor avkristning, og en stat som ved sin lovgiving etc. begrenser kristendommens påvirkning. Den kirke som vil være tro mot evangeliet og den kristne overlevering, får stadig trangere kår. Denne utvikling er en stor utfordring for oss som troende.
Foredraget var med på å bevisstgjøre oss på den situasjon vi kristne har i dagens samfunn. Dette er med på å mane oss til bønn og innvielse, slik at det kristne nærvær fortsatt kan være til påvirkning. Samtidig skal vi minne hverandre om Jesu løfte om at han er med oss alle dager inntil verdens ende.

Fr. Tore Andreas

_______________________________
Sarpsborg og Fredrikstad
ST. MIKAEL OG ALLE DE HELLIGES MENIGHET

''Kart til kirken / Kilevoldveien 26

St.Mikael Kirke