++ Hovedside

++ Aktiviteter

++ Bilder

++ Kontakt

++ Dnkk

++ Bergen

++ Trondheim

++ Ålesund

++ Arkiv

++ Blogg

++ facebook

 

Kirkeåret:

Påsketiden

Påsken er kirkens største fest. Da feires Guds seier over Satan, Lysets seier over mørket, Livets seier over døden. Feiringen varer i syv ganger syv dager, til ukeoktaven, den 50. dagen, pinsedagen. Den femtiende dagen tilsvarer jubelåret som var hvert femtiende år i det gamle Israel da alle som var blitt treller hadde rett til å få sin frihet tilbake. Med Jesu sonoffer på korset og ved hans oppstandelse får vi som vil tilhøre ham, vasket bort vår skyld ved hans blod og bli gjenreist til nytt liv med ham i dåpen. Vi har fått løfte om del i hans himmelske herlighet.


Hver messe uttrykker hele påskemysteriet, men i påskens triduum som er én sammenhengende messe, kun med innlagte pauser mellom dagene, kommer frelsesdramaet med Jesu lidelse og oppstandelse oss nærmere slik at det danner en sammenhengende beretning. På skjærtorsdag feires innstiftelsen av nadverdsmåltidet. På langfredag minnes vi Jesu lidelse og død for våre overtredelsers skyld, og på vigilien påskenatt deltar vi i frelseshistorien fra skapelsen, syndefallet, løftet til Abraham og Israelittenes reise til det lovede land, løftene om Messias frem til feiringen av Jesu oppstandelse i påskenattsmessen. Oppstandelsen skjedde på Påskedagen som er den første dagen i uken.

Hvorfor måtte Gud bli menneske?
I samsvar med erkebiskopen Anselm av Canterbury (1033-1109) kan det sies slik: Målet for mennesket er å få del i udødelig¬heten. Men ved syndefallet kom det på avveier. Ved at Gud ble menneske i Kristus Jesus ble det åpnet en ny vei. For ved sin død har gudmennesket Kristus gitt verden livet tilbake. Han, Sønnen, ofrer seg frivillig til ¬Faderen. Dette er for oss en stedfortredende offerhandling som utsletter våre synder.

Kristus «avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem frem til spott og spe da han triumferte over dem på korset». Kristi seier på korset innebærer at vi kan «ikle oss det nye mennesket, det som er skapt etter Guds bilde til et liv i rettferdighet og hellighet, i samsvar med sannheten»

Kristi himmelfartsdag
I 40 dager etter oppstandelsen viste Jesus seg for disiplene før han ble løftet opp til Guds høyre hånd. På samme måte skal han en dag komme tilbake for å holde dom. Hos profeten Jesaja står det: Se, min tjener skal gå frem med visdom; han skal bli oppløftet og opphøyet og være meget høy.

Kristus Pantokrator

Vår grunn til glede er gitt i Kristus, slik Paulus oppfordrer menigheten: «Gled dere i Herren alltid … Vær ikke bekymret for noe, men la alt som ligger dere på hjertet, komme frem for Gud i bønn med påkallelse og takk! Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus» (Kol 4:4ff).

Kristus er oppstanden! Ja, han er sannelig oppstanden!

Diakon Erik Matias Parmer

 

Den nordisk-katolske kirke

Messefeiringen

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens virksomhet og liv. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Aktiviteter

Søndag 22. April 2018 Besøk fra Stefanusalliansen

(Foto: Stefanusalliansen)

St. Mikael støtter Stefanusalliansen og biskop Thomas’ arbeide i Egypt.
Det er derfor flott at Marianne Haugerud etter kirkelunsjen vil
presentere og vise bilder fra arbeidet til biskop Thomas i Egypt.

Søndag 15.april. Prostebesøk

Prosten hadde sitt halvårlige besøk I menigheten helgen 14 og 15. april.
Lørdag hadde han samtale med menighetens faste tjenere, og søndag prekte han ved høymessen og hilste menigheten under lunsjen.
Han hilste også fra biskopen, og fikk hilsen med seg tilbake.
Menigheten er svært takknemlig for prostens oppfølging av menigheten.
I sin preken på ”hyrdesøndagen” minte han om at budskap om Jesus som den gode hyrde ikke er en sentimental fortelling, men en dramatisk påminning om at vi trenger røkt, og at vi alle ligger han på hjertet. - Troende er presset fra mange kanter verden om. Også i vårt land er det press mot klassisk kristentro. Jesus har gitt sitt liv for oss, og er gått i forveien for oss. Da er det viktig at vi følger ham og legger oss inn under hans milde, men sterke herrevelde, slik at han kan føre oss til det evig livs mål, avslutte Dingstad.

Tidligere aktiviteter

Februar 2018

Biskop Roald Nikolai i kirken lørdag 24.februar:

Kristent nærvær i samfunnslivet

Det var meget interessant å høre hans belysning av samfunnet/staten i gjennom historien. Hvordan staten kunne være til støtte og gi frihet til det enkelte individ, eller til det stikk motsatte. Retten til å få utøve sin tro er av den største betydning for det enkelte menneske. Det kristne nærvær har vært det bærende element i vår kultur i hundrevis av år; helt fra kristendommen begynte å få fotfeste i vår del av verden. Dessverre opplever vi mere og mere en stor avkristning, og en stat som ved sin lovgiving etc. begrenser kristendommens påvirkning. Den kirke som vil være tro mot evangeliet og den kristne overlevering, får stadig trangere kår. Denne utvikling er en stor utfordring for oss som troende.
Foredraget var med på å bevisstgjøre oss på den situasjon vi kristne har i dagens samfunn. Dette er med på å mane oss til bønn og innvielse, slik at det kristne nærvær fortsatt kan være til påvirkning. Samtidig skal vi minne hverandre om Jesu løfte om at han er med oss alle dager inntil verdens ende.

Fr. Tore Andreas

 

 

Siste oppdatering: 18-Apr-2018

Messer framover i St. Mikael

Høymessene begynner kl. 11.00

Messeliste 2018.

22.04. 4. søndag i påsketiden.
Jes. 54; 7-10. 1. joh. 3; 1-3.10-11.
Joh. 14; 1-11a.

29.04. 5. søndag i påsketiden.
Jes. 59; 20-21. Ef. 1; 9-14.
Joh. 19; 9-17.

06.05. 6. søndag i påsketiden.
Jes. 40; 26-31. Ef. 3; 14-21.
Joh. 15; 9-17.

10.05. Kr. Himmelfartsdag Stevne Seter.
Jes. 61; 10-11. Apg. 1; 1-11
Luk. 24; 44-53.

13.05. 7. søndag i påsketiden.
5. Mos. 31; 6-8. Rom. 8; 31-39.
Joh. 16; 29-33.

20.05. Pinsedag.
Joel. 3; 1-5a. Apg. 2; 1-21.
Joh. 14; 16-21.

27.05. Trinitatis
2. Mos. 3; 1-15. Åpb. 4; 1-11.
Matt. 28; 16-20.

03.06. 2. søndag etter Pinse.
Fork. 5; 9-11. 1. Tim. 6; 6-10.
Luk. 12; 13-21.

10.06. 3. søndag etter Pinse
5. Mos. 7; 6-9. Rom. 8; 28-30.
Joh. 1; 35-46.

17.06. 4. søndag etter Pinse.
Jes. 66; 12-14. 1. Pet. 5; 5-11.
Luk. 15; 1-7.

_____________________________________________

Julen i kirken

 

Se kirkens messevideo

_____________________________________________

Sarpsborg og Fredrikstad
ST. MIKAEL OG ALLE DE HELLIGES MENIGHET

Kart til kirken / Kilevoldveien 26

St. Mikael Kirke