++ Hovedside

++ Aktiviteter

++ Bilder

++ Kontakt

++ Dnkk

++ Bergen

++ Trondheim

++ Ålesund

++ Arkiv

++ Blogg

++ facebook

 

Kirkeåret:

Pinsen og treenighetssøndag


Pinsen er Den Hellige Ånds fest. Helligånden er Herre og gjør levende, bekjenner vi. Åndens sendelse har avgjørende betydning for Kirken i sin helhet, for kirken på det enkelte sted og for den enkelte troende.

Pinse kommer av de greske ord penta coste som betyr 50 dager. I oldkirken var de femti dagene fra påskedag en sammenhengende påskefest som inkluderte både Kristi Himmelfart og Åndens sendelse. Pinsen fullender påsketiden. Fortjenesten av Kristi verk, alle hans gaver og alle Åndens gaver er gitt kirken på ethvert sted, og den enkelte troende, slik at evangeliet - i Åndens kraft - skal forkynnes og Kristi gaver brukes, inntil enden kommer.

Pinsen er rik på motiver og forbilder.
På Jesu tid var den jødiske pinse en innhøstningsfest – shavout - førstegrødens innhøsting. Paulus skriver at Kristus i den nye pakt er førstegrøden (1 Kor. 15). Men han sier også at Ånden er førstegrøden (Rom 8). Ved Åndens komme kan innhøstingen fortsette.

Den var også til minne om lovens tavler på Sion. Jesus for opp og anammede gaver, dem at utdele til oss i vår nød, synger Bruun i sin mektige pinsesalme. Med Åndens sendelse kommer også Åndens lov. Det som før var skrevet på steintavler kan nå skrives på hjertets tavle. Steinhjertet kan byttes ut med kjøtthjerte (Esekiel).

Alt vårt liv som troende avhenger av Ånden som herre og livgiver. Evangeliet kan tas imot i tro, nattverden blir det Kristus har lovet den skal være gjennom Åndens gjerning.

Ånd over ånder, kom ned fra det høye, evig med Fader og Sønnen en Gud. Kom våre sjele til sammen å føye, kom å berede den himmelske brud. Kalle, forsamle og Jesus forklare, bygge hans kirke, opplyse hans folk. Det er din gjerning, la oss den erfare, kom du Guds kjærlighets mektige tolk.
(Johann Nordahl Bruun)


Treenighetssøndag er pinsens oktav og som sådan en stor fest. Den summerer opp inkarnasjonen, åpenbaringstiden, påsketiden og pinsen.

En klassisk tekst fra gammelt av er misjonsbefalingen (Mat. 28) Her sier Jesus at mennesker skal gjøres til disipler gjennom dåp til Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. De tre personer er én Gud. En annen tekst er Jesu samtale med Nikodemus.

Her viser også Jesus til dåpen som en ny fødsel. Døpte skal leve troens liv som lem på Krist legeme. Alle den treenige Guds gaver blir oss tildel i messen. Hver messe innledes med I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Det er ikke en fomalitet. Det er en stadig påminnelse om at vi er døpt til dette navn, og at ingen ting kommer oss til gode av alle Kristi velgjerninger om det ikke skjer ved Åndens kraft i dette trefoldige navn. Guds huses dør er i vår dåp, sier Grundtvig.

Døpefonten i Immanuelskirken i Halden

 

 

 

 

Den nordisk-katolske kirke

Messefeiringen

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens virksomhet og liv. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Aktiviteter

Besøket fra Stefanusalliansen
Søndag 22 april.

(Foto: Stefanusalliansen)

Dette ble en fin og interessant opplevelse. Marianne Haugerud fortalte og viste bilder fra dette fantastiske arbeidet som drives i Egypt under ledelse av biskop Thomas. Under meget vanskelige forhold drives en stor virksomhet til støtte og hjelp for Egypts kristne. Blant annet driver de Anastasia som er en stor yrkesskole med internat for koptisk ungdom. Her gis det praktisk yrkesopplæring, undervisning kristen tro, koptisk språk og menneskerettigheter.

St. Mikael menighet har gjennom flere år støttet dette arbeidet økonomisk. P.t. bidrar vi med kr. 17000,- pr. år. Størsteparten av dette beløpet kommer fra takkofferet første søndag i hver måned.

Besøket fra Stefanusalliansen inspirer til fortsatt og gjerne økende innsats fra vår side. Marianne Haugerud oppfordret oss først og fremst til å be for dette viktige arbeidet i Egypt. Denne oppfordringen støttes på det sterkeste og sendes herved videre. Det er mulighet for at vi til høsten, igjen kan få besøk fra Stefanusalliansen, og i så tilfelle vil da Marianne ha med en koptisk nonne.

Fra Stefanusalliansen hadde Marianne med gaver til St. Mikael menighet. En vakker bok om biskop Thomas og hans arbeide, og en koptisk ikon som er malt av en elev ved Anastasia.

Fr. Tore Andreas

Søndag 15.april. Prostebesøk

Prosten hadde sitt halvårlige besøk I menigheten helgen 14 og 15. april.
Lørdag hadde han samtale med menighetens faste tjenere, og søndag prekte han ved høymessen og hilste menigheten under lunsjen.
Han hilste også fra biskopen, og fikk hilsen med seg tilbake.
Menigheten er svært takknemlig for prostens oppfølging av menigheten.
I sin preken på ”hyrdesøndagen” minte han om at budskap om Jesus som den gode hyrde ikke er en sentimental fortelling, men en dramatisk påminning om at vi trenger røkt, og at vi alle ligger han på hjertet. - Troende er presset fra mange kanter verden om. Også i vårt land er det press mot klassisk kristentro. Jesus har gitt sitt liv for oss, og er gått i forveien for oss. Da er det viktig at vi følger ham og legger oss inn under hans milde, men sterke herrevelde, slik at han kan føre oss til det evig livs mål, avslutte Dingstad.

Tidligere aktiviteter

Februar 2018

Biskop Roald Nikolai i kirken lørdag 24.februar:

Kristent nærvær i samfunnslivet

Det var meget interessant å høre hans belysning av samfunnet/staten i gjennom historien. Hvordan staten kunne være til støtte og gi frihet til det enkelte individ, eller til det stikk motsatte. Retten til å få utøve sin tro er av den største betydning for det enkelte menneske. Det kristne nærvær har vært det bærende element i vår kultur i hundrevis av år; helt fra kristendommen begynte å få fotfeste i vår del av verden. Dessverre opplever vi mere og mere en stor avkristning, og en stat som ved sin lovgiving etc. begrenser kristendommens påvirkning. Den kirke som vil være tro mot evangeliet og den kristne overlevering, får stadig trangere kår. Denne utvikling er en stor utfordring for oss som troende.
Foredraget var med på å bevisstgjøre oss på den situasjon vi kristne har i dagens samfunn. Dette er med på å mane oss til bønn og innvielse, slik at det kristne nærvær fortsatt kan være til påvirkning. Samtidig skal vi minne hverandre om Jesu løfte om at han er med oss alle dager inntil verdens ende.

Fr. Tore Andreas

 

 

Siste oppdatering: 16-May-2018

Messer framover i St. Mikael

Høymessene begynner kl. 11.00

Messeliste 2018.

20.05. Pinsedag.
Joel. 3; 1-5a. Apg. 2; 1-21.
Joh. 14; 16-21.

27.05. Trinitatis
2. Mos. 3; 1-15. Åpb. 4; 1-11.
Matt. 28; 16-20.

03.06. 2. søndag etter Pinse.
Fork. 5; 9-11. 1. Tim. 6; 6-10.
Luk. 12; 13-21.

10.06. 3. søndag etter Pinse
5. Mos. 7; 6-9. Rom. 8; 28-30.
Joh. 1; 35-46.

17.06. 4. søndag etter Pinse.
Jes. 66; 12-14. 1. Pet. 5; 5-11.
Luk. 15; 1-7.

24.06. 5. søndag etter Pinse.
Sak. 7; 8-10. Rom. 14; 11-14.
Joh. 8; 1-11.

01.07. 6. søndag etter Pinse.
1. Mos. 12; 1-4. 1. Tim. 1; 12-17.
Mark. 1; 14-20.

08.07. 7. søndag etter Pinse.
2. Mos. 20; 1-17. Jak. 2; 8-13.
Matt. 5; 17-19.

15.07. 8. søndag etter Pinse.
Jes. 25; 6-10. Rom. 5; 6-11.
Matt. 15; 32-39

22.07. 9. søndag etter Pinse.
Mika. 3; 5-8. 1. Kor. 3; 10-15.
Matt. 7; 22-29.

________________________________________

Julen i kirken

 

Se kirkens messevideo

_____________________________________________

Sarpsborg og Fredrikstad
ST. MIKAEL OG ALLE DE HELLIGES MENIGHET

Kart til kirken / Kilevoldveien 26

St. Mikael Kirke