++ Hovedside

++ Aktiviteter

++ Bilder

++ Kontakt

++ Dnkk

++ Bergen

++ Oslo

++ Trondheim

+ + Ålesund

++ Seter Gård

++ Arkiv

++ Blogg

++ facebook

 

Kirkeåret:

Om fastetiden

Helliggjørelse og guddommeliggjøring er menneskets virkelige mål. Veien til guddommeliggjøring går gjennom at vi tar imot Jesus som vår frelser og forsoner, og blir født på ny når vi døpes i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. I det nye livet tar vi farvel med det gamle mennesket og søker å bli Kristus lik i et liv forenet med ham slik vi ble skapt i Guds bilde.
Det kristne livet er en kontinuerlig helliggjørende prosess av faste og fest; bønn og hverdagsliv innenfor kirkeårets syklus. Hver søndag praktiserer vår kirke to timers messefaste som forberedelse til det eukarisistiske nadverdsmåltidet. Apostelen Paulus skriver til menigheten i Rom: Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn at dere fremstiller deres legemer som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer - dette er deres åndelige gudstjeneste.”

Den store fasten utgjør vår forberedelse til påskens store forsoningsfest. Den utgjøres av 40 hverdager fra askeonsdag frem til 1. påskedag, Oppstandelsesdagen. Forbildet for den store fasten er Jesu 40 dager i ørkenen hvor han ble fristet av Satan til å vike av fra Guds plan for ham om hans korsdød til vår frelse.
Å leve et hellig liv forutsetter en renselse. ”Når vi så har disse løftene (om frelse), så la oss rense oss for all urenhet på kropp og sjel” (2. Kor. 7,1). Kirkens faste har to veier – en ytre vei og en indre vei. Den ytre består av forenkling i måten vi lever på, avståelse fra ting i livet som vil ta makten over livet vårt og en fornyet konsentrasjon om de ting som vi vet er viktige for vårt åndelige liv. Den rette faste går innover for å ransake, det er ikke noe man gjør for å bli beundret. Målet er at vi blir forent med Jesus i hans kjærlighet som tror alt, håper alt og tåler alt. Det er å la seg forvandle så en får et nytt sinn og derved kunne dømme om hva som er Guds vilje. Johannes Døperen sier det slik:”Han (Jesus) skal vokse, jeg skal avta.”

Faste er en askese. Askese betyr trening, for å styrke troen, for å oppnå utholdenhet og et prøvet sinn, å rense sjelen, å komme nærmere Gud i bønn, forbønn, takk, lovsang, tilbedelse. Faste krever disiplin, og forutsetter at man avpasser den etter sin egen situasjon, En må begynne forsiktig så en ikke drar på seg skader eller mister motet.

Det er altså ikke bestemte krav til fasten, men tradisjonelt har kirken bl.a. anbefalt å ikke spise kjøtt, og være avholdenhet fra alkohol samtidig som mer tid settes av til bønn og stillhet, avholdenhet og givertjeneste, trening i ydmykhet.

Fastetidens evangelietekster utdyper motivene for fasten:

Askeonsdag: Den rette faste, det udelte hjerte

1. søndag i fasten: Kampen mot fristelsen
2. søndag i fasten; Den kjempende troen – Den kananeiske kvinnen
3. søndag i fasten: Kampen mot ondskapen – Den døvstumme
4. Midtfastesøndag: Livets brød, Det store brødunderet
5. Pasjonssøndag: Menneskesønnen skal løftes opp
6. Palmesøndag: Jesu inntog som konge i Jerusalem, ydmyk på trelldyrets fole


Velsignet fastetid!
Diakon Erik Matias

 

Den nordisk-katolske kirke

Messefeiringen

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens virksomhet og liv. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Aktiviteter

Onsdag 3. april kl. 18.00
Besøk av biskop Roald Nikolai

Biskopen vil holde et foredrag over temaet:» Den kristne bønnens egenart.» Foredraget er i sammenheng med temaet for vår kirke dette året, som nettopp dreier seg om bønn. Kvelden avsluttes med en kort hverdagsmesse.

Fr. Tore Andreas

 

Prostebesøk 18. november

Som alltid er det meget hyggelig å få besøk av fr. Asle Ambrosius. Denne gangen ble det bare på søndagen da det lørdagen var et kleresimøte for Viken prosti. Vi kjenner at fr. Asle har omsorg for vår menighet, og har stor interesse av menigheten som helhet og oss tjenestegjørende.

Vi tjenestegjørende blir inspirert av prostens besøk. Han har med sin lange erfaring som prest mye å tilføre oss. I søndagens messe holdt prosten dagens preken og delte ut sakramentet sammen med diakonen. Han holdt sin gode preken ut i fra Luk. 17; 20-30. Les prekenen som her gjengis i sin helhet.

Fr. Tore Andreas

 

Bispevisitas i St. Mikael og alle de helliges kirke 29.-30.9.2018

På Mikkelsmess, innledet biskop Roald Nikolai bispevisitasen med foredraget ”Nåden og Nådegavene” Han tok utgangspunkt i Paulus brev til korinterne, galaterne og romerne. Det kristne liv er en pilegrimsvandring hvor vi er kalt til å følge etter Jesus og hvor han styrker oss med nadverdens sakrament. Kirken er Kristi legeme, og har fått bindende retningslinjer fra apostlenes lære som skal overholdes alltid og overalt.

"Det kristne fellesskapet bygges av nådegavene. Nådegaver skal brukes til å befeste menigheten mens vi venter på Jesu komme. Innsettelse til særlige tjenester, for eksempel hyrdetjeneste, skjer ved håndspåleggelse, dvs. ordinasjon. Denne håndspåleggelse utruster den som innsettes med en nådegave i samsvar med den nye tjenestesituasjon. Det er forskjell på nådegaver, men alle er uttrykk for kjærligheten som knytter oss sammen."

(Biskop og sogneprest)

Etter biskopens foredrag og samtale fremførte Håkon Andersen vakker orgelmusikk av Johann Pachelbel, J.S.Bach og Dietrich Buxtehude. Dagen ble avsluttet med vesper for Mikkelmess.

Søndag 30.9. feiret menigheten Mikkelsmess. Biskop Roald Nikolai holdt preken over Matt. Kap. 18, v 1-10. Han pekte bl.a. på englene som henholdsvis gode og onde åndskrefter, og han la vekt på løftet i Johannes Åpenbaring om at vi ikke skal frykte onde åndsmakter, og formaningen om å frykte Gud.

Under messen ble Håkon Andersen krismert og tatt opp som medlem i kirken. Vi gleder oss over å ha fått en ny bror inn i fellesskapet. Guttorm Ihlebæk hadde komponert ny gradualsalme for dagen, ”Smak og se at Herren er god”.

Etter messen feiret vi behørig menighetens patronsdag, bispevisitasen og opptaket av nytt medlem. Biskop Roald og fru Kirsten overrakte generøst menigheten et ikon av St. Tarald (bildet).

Diakon Erik Matias

 

 Siste oppdatering: 25-Mar-2019

Messer framover i St. Mikael

Høymessene begynner kl. 11.00

Messeliste 2019.

31.03. midtfaste.
2 Kong 4,42-44; Gal 4,21-31; Joh 6,1-15.

03.04. fastemesse kl. 19.30
2 Kor 9,8-10; Joh 6,24-40.

07.04. Pasjonssøndag.
4 Mos 21,4-9; 1 Joh 1,8-2,2; Joh 3,11-21

14.04. Palmesøndag.
Matt 21,1-9; Sak 9,9-12; Fil 2,5-11; Joh 12,12-18

18.04. Skjærtorsdag. Kl. 20.00
2 Mos 12,1-14; 1 Kor 11,23-32; Joh 13,1-17

19.04. Langfredag. Kl. 15.00
Jes 52,13-53,12; 2 Kor 5,14-21; Luk 22,39-23,53

20.04. Påskevigilie kl.22.00
1 Mos 1,1-2,2; 1 Mos 22,1-18; 2 Mos 14,15-15,1;
Jes 55,1-13; Esek 37,1-14; Rom 6,3-11; Mark 16,1-8

21.04. Høytiden for Herrens oppstandelse.
Job 19,23-27; 1 Kor 5,6-8; Joh 20,1-9

28.04. Påskeoktaven.
Jes 43,1-3; 1 Joh 5,4-12 Joh 20,19-31

05.05. 3.s. i påsketiden.
Esek 34,11-16; 1 Pet 2,21-25; Joh 10,1-10.

12.05. 4.s. i påsketiden.
Jes 49,13-18; 1 Pet 2,11-20; Joh 16,16-22.

________________________________....

.Julen i kirken

_________________________________

.......Se kirkens messevideo

 

Tidligere aktiviteter

Messe i Verne klosterruin

Søndag 19. august hadde St. Mikael menighet i Fredrikstad og St. Johannes Døperen menighet i Oslo satt Gud og hverandre stevne i Rygge.
På samme måte som sist vi hadde messe her opprant dagen – for å si det med sogneprest Tore Andreas – med et velsignet vær. Folk fra mange steder i Østfold og Oslo var samlet i skyggen av de høye trær. Trærnes beboere sang med!

Subdiakon Anders B Hjortaas hadde medbragt og rigget til alter og alt som trengtes for tjenesten på uklanderlig vis. Folk hadde medbragt mat og stoler. Konservator Mona Beate Buckholm Vattekar ga en utmerket innføring i stedets kirkelige og politiske historie. Stedet er en viktig del av norsk historie!

Vi håper vi kan komme tilbake om ikke for mange år. Det hviler en Ånd over stedet, som Buckholm Vattekar så riktig påpekte.

Søndag 15.april. Prostebesøk

Prosten hadde sitt halvårlige besøk I menigheten helgen 14 og 15. april.
Lørdag hadde han samtale med menighetens faste tjenere, og søndag prekte han ved høymessen og hilste menigheten under lunsjen.
Han hilste også fra biskopen, og fikk hilsen med seg tilbake.

Menigheten er svært takknemlig for prostens oppfølging av menigheten.
I sin preken på ”hyrdesøndagen” minte han om at budskap om Jesus som den gode hyrde ikke er en sentimental fortelling, men en dramatisk påminning om at vi trenger røkt, og at vi alle ligger han på hjertet. - Troende er presset fra mange kanter verden om. Også i vårt land er det press mot klassisk kristentro. Jesus har gitt sitt liv for oss, og er gått i forveien for oss. Da er det viktig at vi følger ham og legger oss inn under hans milde, men sterke herrevelde, slik at han kan føre oss til det evig livs mål, avslutte Dingstad.

Februar 2018

Biskop Roald Nikolai i kirken lørdag 24.februar:

Kristent nærvær i samfunnslivet

Det var meget interessant å høre hans belysning av samfunnet/staten i gjennom historien. Hvordan staten kunne være til støtte og gi frihet til det enkelte individ, eller til det stikk motsatte. Retten til å få utøve sin tro er av den største betydning for det enkelte menneske. Det kristne nærvær har vært det bærende element i vår kultur i hundrevis av år; helt fra kristendommen begynte å få fotfeste i vår del av verden. Dessverre opplever vi mere og mere en stor avkristning, og en stat som ved sin lovgiving etc. begrenser kristendommens påvirkning. Den kirke som vil være tro mot evangeliet og den kristne overlevering, får stadig trangere kår. Denne utvikling er en stor utfordring for oss som troende.
Foredraget var med på å bevisstgjøre oss på den situasjon vi kristne har i dagens samfunn. Dette er med på å mane oss til bønn og innvielse, slik at det kristne nærvær fortsatt kan være til påvirkning. Samtidig skal vi minne hverandre om Jesu løfte om at han er med oss alle dager inntil verdens ende.

Fr. Tore Andreas

 

Sarpsborg og Fredrikstad
ST. MIKAEL OG ALLE DE HELLIGE MENIGHET

''Kart til kirken / Kilevoldveien 26

St.Mikael Kirke